PriiEnergia

Rohepöörde kaardistus, CO2

          „Praktikas tõestatud rusikareegel on, et läbiminekuaja lühendamine 25% kasvatab varade tootlikkust 100%“. 
                                                  „Läbimurre“ (J.Kukkonen, S.Senkel 2012)


Organisatsioon on oma olemuselt tervik, kus põhiprotsess asetseb keskmes ning tugi- ning abiprotsessid, -struktuurid ümber selle. Põhiprotsess loob ettevõttele 100% väärtust ning 90% kulu, avaldab rohekäitumisele enim mõju, on ettevõtte kõige olulisem osa. Seepärast tuleb ettevõtte üleseid muudatusi planeerides lähtuda põhiprotsessi arengustsenaariumist. Tugistruktuure – energeetika, jäätmekäitlus, IKT jt, kohendada vastavalt.


Esmaseks sammuks rohepöörde-teel on organisatsiooni põhiprotsessi ning tema energia- ja ressursikasutuse kaardistamine.

Kaardistus sisaldab:

 • Põhiprotsess kui väärtusloomeahel. Siin peituvad suurimad võimalused, nt toote protsessist läbimineku kiiruse suurendamine mõjutab olulisel määral ettevõtte kasumlikkust.
  Hindame protsessi struktuuri ning teeme parendusettepanekud.

 • Energia ja tehnosüsteemid
  Energia- ja tehnosüsteemid aitavad protsessi käivitada, loovad sobiliku keskkonna, sh tervisliku
  sisekliima. Tugistruktuuride säästlik käitamine optimeerib energiakasutust.

 • Keskkond ja jäätmed.
  Oluline valdkond nii ringmajanduse – aitab jäätmed, sh heitenergia uuesti ressursiks pöörata, kui ka
  organisatsiooni rohepöörde kontekstis, üha enam vaadeldakse organisatsiooniga partnerlussuhte (ka finantseerimisel, nn “rohelaenud”) loomisel tema keskkondlikku jalajälge.
  Siinkohal mõjuvad organisatsioonisisesed initsiatiivid, nt keskkonna- ning energiajuhtimissüsteemide juurutamine või põhimõtete järgimine, positiivselt organisatsiooni renomeele.

 • Personal ja juhtimine.
  Kui organisatsiooni efektiivuse komponent lähtub protsessist, selle efektiivsest toimimisest ning samuti
  optimaalsest energia- ja ressursikasutusest, siis tema mõjususe baas peitub personalis, sellest kui palju personal tootmisprotsessi, ümbritsevat keskkonda mõjutab. Need kaks, organisatsiooni tõhusus
  ning mõjusus, on vastastiksõltuvuses suhtes. Tark juht teadvustab seda ning suunab neid kahte koos.

 • CO2-analüüs.

  Toote CO2 jalajälg (Carbon Footprint, PCF) on meetod toote kliimamõju määramiseks. Kogu toote elutsükli vältel – alates tooraine kaevandamisest kuni ringlussevõtu või kõrvaldamiseni – tekib
  kasvuhoonegaaside heite näol kliimaga seotud mõju.
  Organisatsiooni CO2 jalajälg (Corporte Carbon Footprint, CCF), mis arvestab ettevõtte CO2 mõju.

  PCFi ja CCF määramiseks on standardeid ja norme, mida pidevalt arendatakse. Maailma kliimaeesmärk aastaks 2050 on dekarboniseeritud maailm, mistõttu tuleb hinnata kõiki tooteid ja teenuseid seoses nende kliimamõjuga. Selle tulemusena muutuvad CCF ja PCF üha olulisemaks, selle info alusel langetakse turgudel ostuotsused.

Esmase ressursikasutuse kaardistuse väljundiks on ca 10-leheline dokument ettepanekutest järgnevateks arendustegevusteks, protsessi ja tugistruktuuride arendamiseks, riiklike toetuste taotlemiseks.