PriiEnergia

Energia- keskkonna- ja ressursijuhtimissüsteemid

Energia-, keskkonna ja ressursijuhtimissüsteemid on vahendid organisatsioonis rohepöörde põhimõtete rakendamiseks, ning samas efektiivse ning optimaalsete kuludega tootmisprotsessi saavutamiseks.
Neid j
uhtimissüsteeme rakendame kliendi vajadustest lähtuvalt kas eraldi või üheskoos. Fookuse võib panna kas ettevõtte siseseks kasutamiseks, siis on täiendav bürokraatlik koormus minimaalne; või kui on vajadus ettevõtte “rohelise palge” demonstreerimiseks väljapoole, siis abistame ka ISO-põhise süsteemi juurutamisel.

Töö planeerimisel on fookus põhiprotsessi sisulisel efektiivsusel, rakendame mh LEAN-põhimõtteid, võtame arvesse protsessi inim- ehk mõjususe faktorit.

Meie baasilisteks tööriistadeks on ISO 14001 ja 50001 ning juhtlauseks ökonoomne-praktiline lähenemine, minimaalne uute bürokraatlike struktuuride loomine.

Vajadusel aitame kokku panna pidevale parendusele keskendunud rohepöörde meeskonna, omandada vajalikud tööriistad (Six Sigma, LEAN, probleemide lahendusmetoodikad, GAP-analüüs, väärtusloomeahela analüüs jms) ning üheskoos ühe arendustsükli läbides meeskonna nö rajale aidata, arengusüsteemi luua.