PriiEnergia

Teenus

Organisatsioon on oma olemuselt tervik. Ehkki mõned osad temast loovad lõpptulemusena väärtust rohkem, nt
põhiprotsess, on kõik tugistruktuurid ja –protsessid samaväärselt olulised, omades otseselt või kaudselt mõju põhiprotsessi toimimisele. 
Pakume oma klientidele, tootmis- ja teenusettevõtetele, organisatsiooni tervikliku kaardistuse / arenduse teenust.

I. PÕHITEENUS
Väärtusloomeahela (VLA) tõhususe analüüs 
Organisatsiooni keskmes on tema väärtusloomeahel, tootmis- või teenusahel, mis toodab organisatsioonile 100% väärtust ning suurema osa (tavaliselt 80-90%) kuludest. Seepärast tuleb organisatsiooni analüüsi alustada põhiprotsessi ja tema etappide lahtimõtestamisest. 
VLA-analüüsi käigus koostatakse:
a) Põhiprotsessi kaart ja organisatsiooni struktuur
b) Kirjeldatakse tegevused / seadmed / inimesed protsessi iga faasi lõikes
c) Kaardistatakse lähiperioodil teostatud ja planeeritavad meetmed 

      Organisatsiooni mõjususe analüüs
Kui VLA tõhususe analüüsil keskendutakse protsessi efektiivsusele, toote läbilaskekiiruse suurendamisele, siis mõjuanalüüsi tulemusena pannakse VLA-faasid õlitatumalt toimima – antakse võimalus protsessiga seotud inimestele teadvustada oma rolli ja selle olulisust nii mikro- kui ka makrotasandil.
Töövahend: väärtusloomeahela SPDCAM-analüüs.

Organisatsiooni arengusüsteemi loomine
Arengusüsteemi loomine on viis kuidas kaasata kogu organisatsioon arengutegevusse ning luua süsteem, mis hakkab automaatselt toimima kaasates arenguga seotud tegevustesse kogu organisatsiooni potentsiaali.
Tegevused: arendusmeeskonna 
loomine, koolitus ning üheskoos ühe terviktsükli läbimine

EK-analüüs
Organisatsiooni emotsionaalse kapitali kaardistamine.

II. LISATEENUSED

IKT, digitaliseerituse analüüs
Energia- ja ressursitõhususe analüüs
Tarne- ja müügiahela analüüs
Finantsanalüüs, tasuvusarvutused

Teenus keskendub organisatsiooni 
kui terviku arendamisele. Teenuse saab tellida nii ühe terviku kui ka üksikosadena.

Teenus algab esmakonsultatsioonist organisatsiooni juhiga. Selle käigus selgitame üheskoos välja olukorra problemaatika, võimalikud lahendusteed, teenuse ulatuse, kaasatava meeskonna kvalifikatsioonid, teenuse eeldatava maksumuse.
Esmakonsulatsiooni hind (Eesti Vabriigi piires) on 160€ + KM.