PriiEnergia

Emotsionaalse kapitali / intelligentsuse analüüs

                               “A Golden Circle = Why / How / What, an EQ / IQ / PQ of an organisation”
                                                                                                                 / Simon Sinek , Meelis Voolmaa /

Organisatsiooni kaardistades oskame me võrdlemisi hästi kaardistada tema IQ’d – organisatsiooni intellektuaalomandil on oma turuväärtus, samuti on mõõdetav turuväärtus töötajate diplomite-kvalifikatsioonidel. PQ’le ehk füüsilistele varadele rahalise mõõtme andmine on veel lihtsam. 
Kuid kuidas ja miks kaardistada organisatsiooni EQd, emotsionaalset intelligentsust, kapitali?

Organisatsiooni arendusel valitseb selge seos tema emotsionaalse, intellektuaalse ja füüsilise
kapitali vahel. 
Organisatsiooni definitsiooni („businessdictionary.com“) meelde tuletades..

Organisation is „A social unit of people that is structured and managed to meet a need or to pursue collective goals.“

Organisatsioon on inimeste sotsiaalne ühendus. Mida parem on organisatsiooni (liikmete)
tunnetuslik koostöö, seda enam see organisatsiooni toimetulemist ning arengut mõjutab. 
Veelgi enam, statistiliselt hukkub 8 ettevõtet 10st enne oma 5ndat eluaastat. Põhjus – pingeline toote või teenuse arendus nõuab meeskonnalt head omavahelist koostööd, turu tunnetamist uute toode/teenuste väljatöötamiseks, loomingulisust, riskivalmidust. Mida paremini toimib organisatsiooni emotsionaalne, tunnetuslik tasand, seda selgem/parem on infovahetus org-i liikmete ning turuosaliste vahel ning seda kvaliteetsem ja fokusseeritum on informatsiooniline sisend tegutsemiseks. Ja vastupidi – mida halvemaks muutub olukorra tunnetus, seda ebakvaliteetsemaks muutub infomatsiooniline sisend ning seda enam rapsib ettevõte tühja. 
Stephen R. Covey loob oma teoses „8. Harjumus” pildi inimesest ja organisatsioonist kui terviklikust 4-tasandilisest olendist, kellel on selgelt eristatavad südametasand (EQ), mõistuse tasand (IQ), kehaline tasand (PQ) ja hingeline tasand (SQ).
Kõik need tasandid vajavad rahuldamist, vastasel korral – „hakkab inimene püüdlema keskkonna
parandamise poole, selle vastu võitlema, mandub või lahkub organisatsioonist (A.Haller/Ü.Vooglaid)”.

Organisatsiooni emotsionaalse kapitali analüüs teostatakse EK-maatriksi abil. Selles töövahendis on ühendatud org-i emotsionaalne, intellektuaalne ja füüsiline tasand korrigeeritud Maslow-püramiidiga. Järgnevalt..


1. Organisatsiooni MINA-tasand
Inimese ja organisatsioon baasvajadus nr 1 – tunda kontakti enesega, Oma Tõega,
leida Omaenese tee. 
1.1. Emotsionaalne ehk südametasand
(EQ), organisatsiooni suhe südamega. Missioon, visioon, väärtused. Omaniku poolt loodav tasand.
1.2. Organisatsiooni suhe intellektuaalse tasandiga. Juhtimis-strateegiad, -taktikad. Juhtkonna poolt loodav tasand. 
1.3. Organisatsiooni suhe füüsilise tasandiga. Süsteemid, protsessid, tegevused. Töötajate poolt loodav tasand.

2. Läheduse tasand
Inimese ning organisatsiooni kui inimeste ühenduse, elava olendi, baasvajadus nr 2 – tunda lähedust, olla
armastatud.
2.1. Inimestevaheline emotsionaalne side
2.2. Inimestevaheline intellektuaalne side – sarnane arusaam, nägemus, perspektiiv
2.3. Inimestevaheline füüsiline side.

3. Turvatunde tasand
Turvatunne kui inimese/organisatsiooni baasvajadus nr 3.
3.1. Keskkonna turvalisus emotsionaalsel tasandil
3.2. Keskkonna turvalisus intellektuaalsel tasandil. Juhtimissüsteemid, IP, ülevaade protsessidest.
3.3. Keskonna füüsilise tasandi turvalisus. Kinnis- ja vallasvara (kvaliteet), seadmed-masinad, ka (töö-)lepingud. Tootmissisendid.

4. Arengu tasand
Areng kui loodusseadus ning jätk sisemisele läheduse ning turvatundele – kui inimene / organisatsioon tunneb end piisaval määral armastatuna (tunneb piisavalt lähedustunnet) ning turvaliselt, siis saab ta areneda. Vastasel korral, sisemises puuduses, kohtub ta arenguväljakutsetes hirmudega, org-i liikmed ei omasta uut turuinfot
pingeseisundis adekvaatselt, org-i areng on pärsitud.
4.1. Emotsionaalne tasand. Loomingulisus, mängulisus, riskijulgus, arengule avatus. 
4.2. Intellektuaalne tasand. Arengusüsteemid.
4.3. Füüsiline tasand. Uue turuinfo rakendamine

5. Juurte, esivanemate tasand
Psühholoogiast tunneme terminit „ülekandemehhanismid“, mille kohaselt tõlgendame olevikku ja projitseerime tulevikku läbi mineviku (suhete) kogemuse. Omaenesese emotsionaalse, intellektuaalse ja füüsilise
„ehitusmaterjali“ saame oma esivanematelt ning selle kogemuse, teadmise ning ühenduse kvaliteet mõjutab olulisel määral meie reaalsust ning baasvajaduse nr 6 – eneserealisatsiooni (individuatsiooni) – teostumist. 
6.1. Emotsionaalne side juurtega, organisatsiooni minevikuga.
6.2. Intellektuaalne side mineviku teadmiste, oskustega
6.3. Füüsiline side minevikuga

6. Eneserealisatsiooni tasand
See on iga inimese / organisatsiooni baasvajadus tunda, et käin Oma Teed, teostan Oma Elu Ülesannet. Mida enam organisatsiooni liikmed tunnevad, et teostavad läbi ühise tegevuse organisatsioonis oma isiklikku Teed, seda enam nad organisatsiooni eesmärkidesse panustavad. Eneserealisatsioonini jõudmiseks on vajalikeks
eeltingimusteks baasvajaduste 1-5 piisaval määral realiseerumine. Eneserealisatsioon, sh org-i füüsiline tulem, on 1-5 tasanditel eelduste loomise tagajärg.
6.1. Eneseteostuse tunne
6.2. Omandatavad teadmised
6.3. Tegevuse füüsiline tulem.

7. Naudingute tasand
Vajadus tunda elust rõõmu. Kui baasvajadused 1-6 on realiseerunud, on tulemuseks nauding. Naudinguta elu on
elutu.
7.1. Org-i sisekliima – kolleegid kui sõbrad, emotsionaalne side nendega.
7.2. Ühised vaba-aja huvid, aasimisteemad
7.3. Meeskonna (lõbusad) koostegemised 

 

Väljatoodud EQ/IQ/PQ tasandid seostuvad otseselt Ameerika antropoloog Simon Sineki loodud “Golden Circle’i” teooriaga: EQ – Why we do it, IQ – How we do it, PQ – What we do.

(Vt. S.Sinek “How great leaders inspire action”)

 

Täpsemalt EK-analüüsi tausta kohta saad lugeda raamatust “KÜPSEMINE ” (M.Voolmaa 2019).